dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hình 9 mien phi,tai lieu Hình 9 mien phi,bai giang Hình 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/19/2010 1:18:39 PM
Filesize: 4.26 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Gi¶ng: 9a:............ TiÕt theo TKB:..... Tæng sè: 24 hs, v¾ng.........
9b:............. TiÕt theo TKB:..... Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

Ch­¬ng I: HÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vu«ng

TiÕt 1: Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng

I - Môc tiªu:
- KiÕn thøc: NhËn biÕt ®­îc c¸c cÆp tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng trong h×nh.
- Kü n¨ng:BiÕt lËp c¸c biÓu thøc: b2 = ab’; c2 = ac’; h2 = b’c’; ah = bc vµ 
- Th¸i ®é: BiÕt vËn dông kiÕn thøc vµo ®Ó gi¶i bµi tËp.
II - ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô, b¶ng nhãm.
III - TiÕn tr×nh:

Giíi thiÖu bµi míi

T×m c¸c cÆp ®ång d¹ng trªn h×nh


Giíi thiÖu ®é dµi c¸c c¹nh
( ABH ( ( AHC
( BAC ( ( AHB
( BAC ( ( AHC
XÐt ( vu«ng ABC vu«ng t¹i A, c¹nh huyÒn BC = a, c¹nh gãc vu«ng AC = b, AB = c, gäi AH = h lµ ®­êng cao t­¬ng øng c¹nh huyÒn & CH = b’, BH = c’ lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña AC, AB trªn c¹nh huyÒn BC.

H§ 2: HÖ thøc gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn

Yªu cÇu HS ®äc ®Þnh lÝ
§Ó CM 2 biÓu thøc:
b2 = a.b’
c2 = a.c’
ta dùa vµo kiÕn thøc nµo?
b2 = a.b’


HoÆc


( AHC ( ( BAC
Yªu cÇu HS chøng minh 2( ®ång d¹ng -> s®å
T­¬ng tù ®èi víi c2 = a.c’
Yªu cÇu HS ph¸t biÓu b»ng lêi hai biÓu thøc
Cho VD1 yªu cÇu HS dùa vµo ®Þnh lÝ 1 ®Ó lµm


Yªu cÇu ®äc BT 1 (68)
TÝnh x, y trong h×nh, nªu c¸ch lµm?

§äc( ®ång d¹ng

HS chøng minhPh¸t biÓu
Thùc hiÖnTÝnh BC

x, y theo ®Þnh lÝ

* §Þnh lÝ 1: (SGK/65)
( vu«ng ()
Ta cã: b2 = a.b’
c2 = a.c’
CM:
XÐt 2 ( vu«ng AHC vµ BAC v×  chung

( AHC ( ( BAC


Hay b2 = a.b’VD1: (§Þnh lÝ Pitago)
( ABC vuuong t¹i A
a = b’ + c’
b2 + c2 = a.b’ + a.c’
= a(b’+ c’) = a2

Bµi tËp 1 (68) a)
BC = 
82 = 10.y
 y = 64 : 10 = 6,4
x = 10 - 6,4 = 3,6

H§ 3: Mét sè hÖ thøc liªn quan ®Õn ®­êng cao

Yªu cÇu ®äc ®Þnh lÝ
Theo h×nh vÏ => hÖ thøc

§Ó CM ®Þnh lÝ trªn ta cÇn CM ®iÒu g×? H·y chøng minh ®iÒu ®ã
AH.AH = HC.HB( AHB ( ( CHA


H·y tÝnh chiÒu cao trong h×nh
§äc


Tr¶ lêiHS chøng minh theo s¬ ®å
* §Þnh lÝ 2: SGK/65
h2 = b’.c’


Ta cã ( AHB ( ( BAC
(Chung )
( AHC ( ( BAC
(Chung )
=> ( AHB ( ( AHC

AH.AH = HB.HC
hay h2 =b’.c’
VD2: ( ADC (= 1V)
DB lµ ®­êng cao øng víi AC
AB = 1,5m
Theo ®Þnh lÝ 2: BD2 = AC.BC
(2,25)2 = 1,5.BC
=> BC = 3,375 (m)
VËy chiÒu cao cña c©y lµ:
AC = AB + BC = 1,5 + 3,375
= 4,88 (m)

H§ 4: Cñng cè - LuyÖn tËp

Treo b¶ng phô h×nh vÏ
TÝnh x, y


2 HS tÝnh

y2 = 20.15 = 300
 x2 = 5.15 = 75 

H§ 5: Ho¹t ®éng vÒ nhµ
- Häc thuéc c¸c hÖ thøc
- Lµm bµi tËp 1, 2 (69)
Gi¶ng: 9a: 22/8/08 TiÕt theo TKB: 2 Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b: 21/8/08 TiÕt theo TKB: 4 Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 2: Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao
trong tam gi¸c vu«ng

I - Môc tiªu:
- KiÕn thøc: BiÕt thiÕt lËp c¸c hÖ thøc b2 = a.b’; c2 = a.c’; h2 = b’. c’; ah = bc vµ  d­íi sù dÉn d¾t cña gi¸o viªn.
- Kü n¨ng: BiÕt vËn dông c¸c hÖ thøc ®Ó gi¶i bµi tËp.
Häc sinh thµnh th¹o c¸c hÖ thøc.
- Th¸i ®é: CÈn thËn chÝnh x¸c, tÝch cùc tù gi¸c häc tËp
II - ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô, b¶ng nhãm.
III - TiÕn tr×nh:

H§ 1: KiÓm tra bµi cò

HS 1: Hüa ph¸t biÓu ®Þnh lÝ 1, ®Þnh lÝ 2 vµ viÕt biÓu thøc t­¬ng øng.

HS 2: Ch÷a bµi tËp 1 (b)
HS 1: Ph¸t biÓu
b2 = a.b’ ; c2 = a.c’
h2 = b’.c’
HS 2:
¸p dông ®Þnh lÝ 1 ta cã
122 = 20.x
=> x = 7,2
=> y = 20 - 7,2 = 12,8

H§ 2: §Þnh lÝ 3

Cho bµi to¸nHS CM bµi to¸n
GV ghi b¶ng CM cña HS

Tõ bµi to¸n trªn øng víi ( ABC vu«ng ë A cã c¸c ®é dµi t­¬ng øng nh­ § 1 ta cã c¸c hÖ thøc nµo?
Tõ hÖ thøc h·y ph¸t biÓu thµnh ®Þnh lÝ ®ã chÝnh lµ néi dung ®Þnh lÝ 3.
Yªu cÇu 2 HS ®äc ®Þnh lÝ

GV: Tõ kÕt qu¶ ®Þnh lÝ 3 vµ ®Þnh lÝ Pitago ta cã:
a.h = b.c
=> a2.h2 = b2.c2
Mµ a2 = b2 + c2 (Pitago)
Nªn (b2 + c2)h2 = b2.c2

Hay 

Tõ hÖ thøc võa suy ra ta ph¸t biÓu nh­ thÕ nµo?
§ã chÝnh lµ néi dung ®Þnh lÝ 4. Yªu cÇu HS ®äc ®Þnh lÝ
H·y thùc hiÖn VD 3
GV chèt l¹i b»ng b¶ng phô
Giíi thiÖu chó ý SGK
HS nªu c¸ch CM
CM miÖng

HS quan s¸t nªu hÖ thøc
b.c = a.h
§äc ®Þnh lÝTheo dâi cïng GV thùc hiÖn

Quan s¸t
=> ph¸t biÓu

§äc ®Þnh lÝ
Bµi to¸n: Cho ( ABC (= 900)
®­êng cao AH.
CMR: AC.AB = BC.AH
Gi¶i:
XÐt ( AHC vµ ( BAC
Cã  chung; 
=> ( AHC ( ( BAC (gg)

=> AC.AB = BC.AH* §Þnh lÝ 3: (SGK/66)
b.c = a.h

* §Þnh lÝ 4: (SGK/68)


VD 3: (B¶ng phô)

Chó ý: (SGK/67)

H§ 3: Cñng cè - LuyÖn tËp

C¸c yÕu tè nµo ®· biÕt?
YÕu tè nµo ph¶i t×m?
¸p dông ®Þnh lÝ nµo?H­íng dÉn HS lµm BT 4 -> x (§L4)
-> y (§L1)
Bµi 3/69
¸p dông §L 4: 

x.y = 5.7 = 35 


Gi¶ng: 9a: 26/8/08 TiÕt theo TKB: 1 Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b: 26/8/08 TiÕt theo TKB: 2 Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 3: luyÖn tËp

I - Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Cñng cè c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng.
- Kü n¨ng: HS biÕt vËn dông thµnh th¹o hÖ thøc vµo bµi tËp.
RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n.
- Th¸i ®é: Sö dông dông cô ®o ®¹c chÝnh x¸c, vËn dông kiÕn thøc bµi häc vµo thùc tÕ
II - ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô, compa, ª ke, b¶ng nhãm.
III - TiÕn tr×nh:

H§1: KiÓm tra

HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ 1, 2, viÕt CT
Lµm BT2 (68)
H×nh vÏ/b¶ng phô
HS2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ 2, 3, ViÕt c«ng thøc t­¬ng øng.
Lµm BT4 (69)
Bµi 2 (68)
h2 = b’.c’ = 1.4 = 4
=> h = 2
a = 1 + 4 = 5
x2 = 5.1 => 
y2 = 4.5 => 
Bµi 4 (69)
22 = 1.x => x = 4
y2 = (1 + x).x = 5.4 = 20 => y = 

H§ 2: LuyÖn tËp

Bµi 1: Bµi tËp tr¾c nghiÖm
(§Ò bµi/b¶ng phô)
a) §é dµi ®­êng cao AH lµ:
A: 6,5 ; B: 6 ; C: 5
b) §é dµi c¹nh AC
A: 13; B ; C: 
Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm ghi kÕt qu¶ ®óng
Yªu cÇu HS ®äc ®Çu bµi, lªn b¶ng vÏ h×nh

H·y nªu c¸ch tinhd AH (C«ng thøc tÝnh)
Yªu cÇu tÝnh AH, BH, CH

§Ó tÝnh ®­îc BH ph¶i tÝnh ®­îc ®o¹n nµo?

Yªu cÇu nhËn xÐt


GV treo b¶ng phô H10, H11, H12 (70) yªu cÇu 3 nhãm thùc hiÖn 1 nhãm 1 ý
(Ghi râ lêi gi¶i/b¶ng nhãm)Sau 5 phót 2 nhãm thùc hiÖn tr×nh bµy lêi gi¶i cña m×nh trªn b¶ng nhãm.

Yªu cÇu ®äc bµi 9
- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh
§Ó CM ( DIL c©n ta ph¶i chøng minh ®iÒu g×?
Yªu cÇu CM DI = DL
GV cïng HS CM b)HS quan s¸t B.phô

Ho¹t ®éng nhãm ®iÒn kÕt qu¶ ®óng trªn b¶ng nhãmHS ®äc
1 em vÏ h×nh


Nªu

HS thùc hiÖn

3 nhãm thùc hiÖnChÝ trªn b¶ng nhãm


§äc bµi
C¶ líp vÏ h×nh

DI = DL
HS CM

Theo dâi
Thùc hiÖn

Bµi tËp 1

a) : 6

b) : Bµi 5 (69)

BH = 
CH = 
Bµi 8 (70): TÝm x, y
a) x2 = 4.9 = 36 -> x = 6
(¸p dông h2 = b’.c’)
b) ( ABC cã AH trung tuyÕn ( AH (V× HB = HC = x)
=> AH = BH = CH = 
Hay x = 2
( vu«ng AHB:
AB = 
c)
( vu«ng DEF cã DK ( EF
=> DK2 = EK.KF
Hay 122 = 16.x -> x = 9
( vu«ng DKF cã
y = 

Bµi 9 (70)


a) XÐt (vu«ng DAI vµ ( vu«ng DCL: 
AD = CD (C¹nh huyÒn vg)
 (cïng phô )
=> ( vu«ng DAI = ( vu«ng DCL (g.c.g)
-> DI = DL => ( DIL c©n
b) 
Trong ( vu«ng DKL cã DC lµ ®­êng cao t­¬ng øng víi c¹nh huyÒn KL vËy:
 (k.®æi)
=> (k.®æi) khi I thay ®æi trªn AB

H§ 3: Ho¹t ®éng vÒ nhµ
- ¤n l¹i hÖ thøc l­îng trong ( vu«ng
- VÒ nhµ lµm BT 6 (SGK); 9, 10 (SBT).
Gi¶ng: 9a: 27/8/08 TiÕt theo TKB: 2 Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b: 27/8/08 TiÕt theo TKB: 4 Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 4: luyÖn tËp
(TiÕt 2)
I - Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Cñng cè c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng.
- Kü n¨ng: HS biÕt vËn dông thµnh th¹o hÖ thøc vµo bµi tËp.
RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n.
- Th¸i ®é: Sö dông dông cô ®o ®¹c chÝnh x¸c, vËn dông kiÕn thøc bµi häc vµo thùc tÕ
II - ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô, compa, ª ke, b¶ng nhãm.
III - TiÕn tr×nh:

H§ 1: Ch÷a bµi tËp

Yªu cÇu HS lµm BT 6 (69)
Yªu cÇu 1 HS lªn ch÷a
Yªu cÇu HS tÝnh h
H·y nªu c¸ch tÝnh kh¸c
C¶ líp lµm
1 HS lªn b¶ng

Nªu: 


BC = 1 + 2 = 3
x = AB2 = 1.3 = 3 => AB = 
y = AC2 = 2.3 = 6 => AC = 
h2 = 1.2 = 2 => h = 

H§ 2: LuyÖn tËp

Yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 7
GV vÏ h×nh vµ h­íng dÉn
Yªu cÇu HS vÏ h×nh vµo vë

GV: ( ABC lµ tam gi¸c g×?
T¹i sao?
C¨n cø vµo ®©u cã x2 = a.b

Yªu cÇu 1 häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i
H·y CM c¸ch 2
Yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi to¸n thùc tÕ SBT
GV vÏ s½n h×nh/b¶ng phô

Yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh
YC lªn b¶ng thùc hiÖn
Yªu cÇu ®äc bµi 12 (SBT)
GV vÏ h×nh vµ gi¶i thÝch
Yªu cÇu tãm t¾t ®Ò bµi

Trong tr­êng hîp nµo th× 2 vÖ tinh nh×n thÊy nhau?
Yªu cÇu HS tÝnh OH
§äc

VÏ vµo vë

( vu«ng
V× AO t­¬ng øng víi c¹nh BC vµ =  c¹nh ®ã

Tr¶ lêi

Tr×nh bµy


§äc bµi to¸n
Quan s¸t h×nh vÏ


HS nªu

§äc
VÏ h×nh vµo vë
Tãm t¾t ®Ò bµi

OH > R

VÒ nhµ tÝnh tiÕp
Bµi 7 (69)
* C¸ch 1:

OA’ = OB = OC (b. kÝnh)
=> OA = BC -> ( ABC lµ ( vu«ng t¹i A mµ AH ( BC
=> AH2 = BH.HC (hÖ thøc 2)
Hay x2 = a.b
* C¸ch 2:
T­¬ng tù cã ( DEF cã DH lµ ®­êng cao nªn DE2 = EF.EH (hÖ thøc 1)
Hay x2 = a.b
Bµi 15 (91/SBT)
Trong ( vu«ng ABE cã BE = CD = 10 (m)
AE = AD - ED = 8 - 4 = 4 (m)
AB =  (Pitago)
= 
Bµi 12 (91/SBT)
Tãm t¾t:
AE = BD = 230km
AB = 2200km
R = OE = OD = 6370km
Hái 2 vÖ tinh A vµ B cã nh×n thÊy nhau kh«ng?
Gi¶i:
HB = AB = =1100km
OB = OD + DB = 6370 + 230
= 6600 (km)
OH2 = OB2 - HB2 =

H§ 3: DÆn dß vÒ nhµ
- Häc thuéc c¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vu«ng
- Lµm tiÕp bµi tËp 12 (SBT)

Gi¶ng: 9a: 29/8/08 TiÕt theo TKB: 2 Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b: 28/8/08. TiÕt theo TKB: 4 Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 5: tû sè l­îng gi¸c cña gãc nhän
(TiÕt 1)

I - Môc tiªu:
- KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng c¸c c«ng thøc, ®Þnh nghÜa c¸c tû sè l­îng gi¸c cña 1 gãc nhän. HS hiÓu ®­îc c¸c tû sè nµy phô thuéc vµo ®é lín cña gãc nhän ( mµ kh«ng phô thuéc vµo tõng ( cã 1 gãc = (.
TÝnh ®­îc c¸c tû sè l­îng gi¸c cña gãc 450 vµ 600 th«ng qua VD1 vµ VD2.
- Kü n¨ng: BiÕt vËn dông vµo gi¶i bµi tËp.
Nhí c¸c tû sè l­îng gi¸c cña gãc ®Æc biÖt
- Th¸i ®é: Nghiªm tóc, tÝch cùc häc tËp.
II - ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô, th­íc, compa, ª ke, th­íc ®o gãc, phÊn mµu.
III - TiÕn tr×nh:

H§1: KiÓm tra

HS1: Cho ( ABC ()
( A’B’C’ () cã )
Chøng minh 2 ( ®ång d¹ng

HS kh¸c: ViÕt c¸c hÖ thøc tû lÖ gi÷a c¸c c¹nh cña 2 ( ®ång d¹ng.
CM: ( ABC vµ ( A’B’C’:

 (gt)
=> ( ABC ( ( A’B’C
C¸c hÖ thøc:

......

H§ 1: Më ®Çu

GV chØ