dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đại số 9 mien phi,tai lieu Đại số 9 mien phi,bai giang Đại số 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/24/2010 2:30:22 PM
Filesize: 6.20 M
Download count: 36
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Gi¶ng: 9a: TiÕt theo TKB:......Tæng sè:....hs, v¾ng.........
9b: TiÕt theo TKB:......Tæng sè:....hs, v¾ng.........
Ch­¬ng I: C¨n bËc hai - C¨n bËc ba
TiÕt 1: C¨n bËc hai
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, KH vÒ CBHSH cña sè ko ©m.
BiÕt ®­îc liªn hÖ cña phÐp khai ph­¬ng víi quan hÖ thø tù vµ dïng liªn hÖ nµy ®Ó so s¸nh c¸c sè.
- Kü n¨ng: RÌn cho hs cã t­ duy cao, nhí lµm thµnh thãi quen.
- Th¸i ®é: T¹o ®éng c¬ høng thó t×m tßi kiÕn thøc míi.
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng phô, b¶ng nhãm
III. TiÕn tr×nh:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung

 Ho¹t ®éng 1: C¨n bËc hai sè häc

Giíi thiÖu: Ch­¬ng nµy gåm 9 bµi gióp em nhËn biÕt CBH 1 sè, 1 biÓu thøc, c¸c phÐp to¸n thùc hiÖn ®èi víi CBH, CBB
Yªu cÇu hs nh¾c l¹i CBH
Yªu cÇu ?1
Gv ghi b¶ng
Cho hs ®äc ®Þnh nghÜa.
Giíi thiÖu VD1.
H·y so s¸nh CBH víi CBHSH
Gv: Giíi thiÖu chó ý


§Ó ph¶i tho¶i mo·i ®k nµo?

YC hs vËn dông lµm ?2 ?3

Nh¾c l¹i
Tr¶ lêi3 hs lªn b¶ng

§äc ®Þnh nghÜa

Tr¶ lêi

Nªu

Tr¶ lêi

hs tr¶ lêi

?1
a) CBH cña 9 lµ 3 vµ -3
v× 32 = 9 vµ (-3)2 = 9
b) CBH cña lµ vµ 
c) CBH cña 0,25 lµ 0,5 vµ (-0,5)
d) CBH cña 2 lµ vµ 
§n: (SGK/4)
VD1: CBHSH cña 16 lµ 4
CBHSH cña 5 lµ 
* Chó ý: Víi 
NÕu -> vµ 
- NÕu vµ th× 
Ta biÕt
 ( 
?2: 7, 8, 9, 11
?3: 8 vµ - 8, 9 vµ -9; 1,1 vµ -1,1


Ho¹t ®éng 2: So s¸nh c¸c c¨n bËc hai sè häc

Gv nh¾c l¹i:
§èi víi CBHSH ta cã ®Þnh lý
VËn dông ®Þnh lý lµm 1 sè VD.
§Ó s2 ®­îc 1 vµ ph¶i thùc hiÖn ntn?
§­a vµo trong c¨n dùa vµo dÊu?

T2 1 em lµm b)


Yc hs lµm ?4 trªn b¶ng nhãm


§Ó t×m ®­îc x trong biÓu thøc dùa vµo ®©u
T2 h·y lµm b)


Yc hs lµm ?5


Ghi bµi

§­a 1 vµo trong c¨n

§n:§øng t¹i chç


Lµm theo nhãm§Þnh lý


1 hs lªn b¶ng


2 hs lªn b¶ng
Víi 
a > b -> vµ ng­îc l¹i

* §Þnh lý: SGK/5
VD2: So s¸nh
a) 1 vµ Ta cã 1 = 
V× 1 < 2 ->  -> 1 < 
b) 2 vµ 
2 = 
=> 4 < 5 -> -> ?4
a) 4 > 
b) 

VD3: T×m sè x ko ©m ()
a) 
Ta cã 2 = nªn 
=> x > 4
b) 1 = nªn 
=> x < 1. v× 
=> 0 

?5
a) x > 1
b) 


Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - Bµi tËp

Yc hs lµm bµi tËp 2, bµi tËp 4 ( 7)


Hs lªn b¶ng
Bµi 2 (6) so s¸nh
c) 7 vµ 
Ta cã 7 = 
-> 49 > 47 => -> 7

Bµi 4 (7): T×m 
b) 2 = 14
Hay = 7
Ta cã , -> x = 49

 H§4: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Häc thuéc ®n, chó ý, ®Þnh lý so s¸nh CBHSH
- Lµm bµi tËp 1, 3, 4 ( sgk)
- 1, 4, 6 ( SBT)

Gi¶ng: 9a:.......... TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b:............ TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 2: C¨n BËc Hai vµ h»ng ®¼ng thøc 

I. Môc tiªu:
- BiÕt c¸ch t×m ®kx® ( §k cã nghÜa) cña vµ cã kü n¨ng thùc hiÖn ®iÒu ®ã khi biÓu thøc A ko phøc t¹p ( BËc nhÊt, pt ®¬n gi¶n)
- BiÕt c¸ch chøng minh ®Þnh lý vµ biÕt vËn dông H§T ®Ó rót gän biÓu thøc.
- Hs ghi nhí kiÕn thøc cò b»ng c¸ch lµm bµi tËp.
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng phô, b¶ng nhãm
III. TiÕn tr×nh:

Häat ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung

 Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò

Hs1 nªu c¸c s2 2 CBHSH
Lµm bµi tËp 5 vµ 
3 vµ 
Hs 2: T×m 

Nªux = 152 = 225


Ho¹t ®éng 2: C¨n thøc bËc hai:

Yc thùc hiÖn ?1
T×m AB = ?X® khi nµo?
VËy x® khi nµo?
-> TQ


 x® khi nµo?

Yc hs lµm ?2
Hs dùa vµo Pitago thùc hiÖn
25 – x2 
A 
1 hs lµm
?1 XÐt ABC ( )
Theo pitago
AB2 + BC2 = AC2 
AB2= 25 – x2
Do ®ã AB = lµ CBH cña
25 – x2
25 – x2 lµ biÓu thøc lÊy c¨n.

TQ: SGK/8
VD1:lµ CBH cña 3x.
 x® khi 3x 

?2
 x® khi 5 -Ho¹t ®éng 3: H»ng ®¼ng thøc

Treo b¶ng phô yc hs ®iÒn vµo « trèng
a
-2
-1
0
2
3

a2
4
1
0
4
9
Gv: cm nh¸p
- NÕu th× = a
- Nªn 
- NÕu a < 0 th× = -a
Nªn = (- a)2 = a2 
Do ®ã = a2 .
Cho Vd yªu cÇu ¸p dông ®Þnh lý lµmGv nh¾c l¹i
 = nÕu A 
-A nÕu A < 0Hs ®iÒn / b¶ng phô

Theo dâi
Gv lµm


2 hs thùc hiÖn

?3* §Þnh lý: SGK/9
Mäi A ta cã 
 chÝnh lµ CBHSH cña a2 tøc VD2: TÝnh
a) 
b) 
VD3: Rót gän
a) 
= v× ()
-> 
b) 
= ( v× 2 < )
VËy:

Chó ý: (SGK)


Héng ®éng 4: Cñng cè – Bµi tËp

Yªu cÇu hs lªn b¶ng lµm bµi tËp 6 ( a, d)

YC lµm bµi tËp 7 c, 8 (d)


Hs lªn b¶ng
a . cã nghÜa khi 
Hay 
d. cã nghÜa khi
 -> 3a => 
7 (c) -
8(d) 3 ( a < 2)
= 3 

Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Häc thuéc ®Þnh lý
- Lµm bµi tËp 7, 8, 9, 10 ( SGK)Gi¶ng: 9a:.......... TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b:............ TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 3: LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: BiÕt vËn dông ®Þnh lý ®Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh
- KÜ n¨ng: Cã kü n¨ng t×m §kx® cña , Thùc hµnh c¸c kü n¨ng tÝnh to¸n
- Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng häc
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng phô, b¶ng nhãm.
III. TiÕn tr×nh:

Häat ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung

 Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra

Hs1: Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× c¨n thøc sau cã nghÜa?

HS2: Rót gän biÓu thøc
a) 
b) 

Hs3: T×m x
a) 
b) 
cã nghÜa khi: 5a + 3 => 
a) = 2 = 2
b) = 5 -
a) => nÕu 
NÕu x < 0
b) => nÕu 
 NÕu x < 0

 Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp

Yc hs lµm bµi tËp 11 (11)
H·y nªu c¸ch t×m x ®Ó CBH cã nghÜa?

PT cã nghÜa khi nµo?
c) Bá thùc hiÖn nµo?


Gäi 2 hs lªn b¶ng lµm 2 ý


Yc hs lµm bt 13 (11)
Yc lµm trªn b¶ng nhãm


Gv treo b¶ng ®¸p ¸n
§Ó viÕt ®­îc 3 d­íi d¹ng b×nh ph­¬ng ®Ó biÓu thøc cã d¹ng h»ng ®¼ng thøc th× ph¶i viÕt ntn?
2 hs lµm / b¶ng
Nªu


MT’ 2 hs lªn b¶ng


H® nhãm/ b¶ng nhãm


Hs s2 kÕt qu¶
Bµi 11 (11)
a) 
= 4. 5 + 14 : 7 = 22
b) 36 : 
= 36 : 18 – 13 = 11
Bµi 12 ( 11)
b. cã nghÜa
Khi -3x + 4 -> 
c. cã nghÜa khi
 => -1 + x > 0 => x > 1
d. Cã nghÜa v× 
Bµi 13 (11) Rót gän
a. v¬i a < 0
= 
b) = v× 
= 5a + 3a = 8a
c) 
= 
Bµi 14 (11) Ph©n tÝch t×m ntö
a) 
= 
b) 
Bµi 15 (11) Gi¶i pt.
a) x2 – 5 = 0
=> 
-> 

 Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Lµm c¸c ý cßn l¹i.
- H·y nhí c¸ch lµm tõng d¹ng bµi tËp, - Nhí c«ng thøc a = 

Gi¶ng: 9a:.......... TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b:............ TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 4: LiÖn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng

I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: N¾m ®­îc néi dung vµ c¸ch cm ®Þnh lý vÒ liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng.
- Kü n¨ng: Cã kü n¨ng dïng c¸ch quy t¾c khai ph­¬ng 1 tÝch vµ nh©n c¸c CBH trong tÝnh to¸n vµ biÕn ®æi biÓu thøc.
BiÕt vËn dông c¸c quy t¾c ®Ó lµm bµi tËp.
- Th¸i ®é: TÝch cùc tù gi¸c.
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng phô, b¶ng nhãm, m¸y tÝnh
III. TiÕn tr×nh:

H¹ot ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung

 Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò

HS1: H·y tÝnh vµ so s¸nh
 vµ 

= = 4 . 5 = 20
=> 

Ho¹t ®éng 2: §Þnh lý

Tõ Vd trªn ta cã nhËn xÐt g× vÒ vµ 
Gv kh¼ng ®Þnh Nd ®Þnh lý
YC hs ®äc ®Þnh lý
Gv Cm ra nh¸p


H·y tÝnh
 = ?
Tr¶ lêi§äc
hs theo dâi= 
= 2.3
§Þnh lý: a, b 
 = CM ( sgk)
* Chó ý a, b, c, d ta cã


Ho¹t ®éng 3: ¸p dông

Gv chØ vµo Ct khi thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i gäi lag khai ph­¬ng 1 tÝch. VËy khai ph­¬ng 1 tÝch thùc hiÖn ntn?

Yc hs ®äc sgk
H·y ¸p dông Qt¾c khai ph­¬ng thùc hiÖn, Vd.
Víi b) cã khai ph­¬ng ngay ®­îc ko? Thùc hiÖn ntn?H·y thùc hiÖn ? 2 / b¶ng nhãm.

Gv chØ vµo ®Þnh lý nªu tõ ph¶i sang tr¸i lµ thùc hiÖn nh©n 2 CBH. VËy nh©n 2 CBH ta lµm thÕ nµo?

Víi mçi CBH cña tÝch cã khai ph­¬ng ®­îc ngay ko? Ta ph¶i thùc hiÖn theo quy t¾c nµo? H·y thùc hiÖn ? 3 / nh¸p
Yc 2 hs lªn b¶ng

§Þnh lý trªn còng ®óng víi A, B lµ biÓu thøcTreo b¶ng phô VD3. YC hs theo dâi -> Yc hs gi¶i thÝch.
H·y thùc hiÖn ?4


Theo dâi


Tr¶ lêi

§äcTr¶ lêi
H®/ nhãmQuan s¸t

Tr¶ lêi
Ko

Tr¶ lêi2 hs lªn b¶ng

Quan s¸t
Gi¶i thÝch
2 hs lªn b¶ng
a. Qt¾c khai ph­¬ng 1 tÝch
QT: sgk
 => 
VD1:
a. 
= = 7 .12 .5 = 42
b. 
= = 9 . 2 .10
? 2
a. = 4,8
b. 
= 
= 5 . 6 . 10 = 300
b. Quy tắc nh©n CBH
Qt¾c: SGK
 => 
VD2: TÝnh
a. = 
b. 
= 
= 13 . 2 = 26?3
a. = 
b. 
= 
= = 2 .6.7 = 84
Chó ý: A, B 

§Æc biÖt: Víi A 

?4

 Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp – Cñng cè

Gäi 2 hs nh¾c l¹i 2 Qt¾c
YC 2 hs lªn b¶ng thùc hiÖn bµig tËp 17, 18 ( SGK)


Gv gîi ý nÕu cÇn
Nh¾c l¹i
Bµi 17
b. = 22 . 7 = 28
c. 
Bµi 18
c. 
= 
= 0,2 . 8 = 0,16
b. 
= 
= = 5. 6 . 2 = 60

 Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Häc thuéc ®Þnh lý vµ 2 quy t¾c
- Lµm bµi tËp 17 (a, d), 18 ( a, d), Bµi 19, 20 ( 25)

Gi¶ng: 9a:.......... TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 25 hs, v¾ng.........
9b:............ TiÕt theo TKB:......Tæng sè: 24hs, v¾ng.........

TiÕt 5: LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Cñng cè cho hs kü n¨ng dïng quy t¾c khai ph­¬ng 1 tÝch vµ nh©n c¸c CBH trong tÝnh to¸n vµ biÕn ®æi biÓu thøc.
- Kü n¨ng: RÌn luyÖn t­ duy, tËp cho hs c¸ch tÝnh nhÈm, tÝnh nhanh vËn dông lµm bµi tËp chøng minh, rót gän, t×m x vµ so s¸nh 2 biÓu thøc
- Th¸i ®é: Nghiªm tóc, tÝch cùc häc tËp
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng phô, b¶ng nhãm
III. TiÕn tr×nh:

Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra

Hs1: Ph¸t biÓu ®Þnh lý liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ khai ph­¬ng
Ch÷a bµi tËp 17 d
bµi 19 ý aHs2: Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n c¸c CBH
Ch÷a bµi tËp 18 ý d
Bµi 19 ý c.
Ph¸t biÓu
Bµi 17 (d)
d. = 2 . 32 = 18
a. víi a < 0
= 
Bµi 18 (d) = 
Bµi 19 (c) a > 1
= 


Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp

Yc lµm bµi 22 (15)
Nh×n biÓu thøc d­